Анимирана Фонтана Дарданија

Дарданија Призрен – анимациона фонтана со три групации на пенести млазеви радијално поставени чија височина се зголемува и намалува со фреквентни инвертори за пумпи управуивани со ПЛЦ уред и DMX контролер.